Regulamin usług hostingowych

Regulamin określa zasady świadczenia usługi dla wszystkich oferowanych pakietów hostingowych: Start, Medium, Standard, Professional i Business.

§1 Informacje wstępne

 1. Regulamin określa warunki zakładania kont, ich użytkowania oraz świadczenia usług w ramach kont wirtualnych na serwerach firmy:  

  ruzam.pl Krzysztof Mazur

  Barłogi, ul. Spółdzielcza 7
  62-640 Grzegorzew
  NIP: 6661959435

  zwanym dalej Operatorem.
   
 2. Definicje:

  - Użytkownik: osoba korzystająca ze strony internetowej zapleczowo.pl i wszelkiej jej funkcjonalności
  - Operator: usługodawca, świadczy usługi na rzecz Użytkownika i Abonenta
  - Abonent: Użytkownik, który dokonał opłaty zamówienia
  - Pakiet hostingowy: zestaw parametrów określających konto wirtualne
  - Konto (serwer) wirtualny: wydzielona przestrzeń na dyskach serwerach wraz z dostępem do usług dzierżawiona przez Abonenta/Użytkownika
   
 3. Abonent (użytkownik, który dokonał zapłaty za złożone zamówienie) zawiera umowę z Operatorem, której warunki reguluje niniejszy regulamin.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, powiadamiając o tym Abonentów drogą mailową co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem nowego regulaminu w życie.
 5. Operator może przerwać świadczenie usług na rzecz Abonenta, gdy ten nie stosuje się do zapisów regulaminu.
   

§2 Zamówienie usług i aktywacja kont

 1. W celu zamówienia usługi należy zapoznać się z parametrami pakietów hostingowych na stronie: https://www.zapleczowo.pl/
 2. Użytkownik w przypadku zainteresowania ofertą składa zamówienie poprzez formularz dostępny pod adresem: https://www.zapleczowo.pl/order/hosting podając dane niezbędne do załozenia konta wirtualnego na serwerze Operatora.
 3. Operator dokonuje aktywacji po weryfikacji podanych danych przez Użytkownika. Użytkownik przy zamówieniu każdego konta z oferty https://www.zapleczowo.pl/hosting otrzymuje 7 dni okresu testowego, w trakcie którego może odstąpić od dokonania płatności nie ponosząc żadnych kosztów.
 4. Użytkownik w celu korzystania z usługi zobowiązany jest dokonać zapłaty na rzecz Operatora na podstawie otrzymanej faktury proforma w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku nieuregulowania należności do dnia podanego na fakturze proforma Operator zablokuje dostęp do usługi.
 5. Dane umieszczone przez Użytkownika w okresie testowym pozostają zachowane na serwerze i pozostają do jego dyspozycji.
   

§3 Opłaty i ceny

 1. Aktualne ceny pakietów dostępne są na stronie https://www.zapleczowo.pl/. Wszystkie podane ceny na łamach serwisu zapleczowo.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT (23%).
 2. Ceny pakietów nie ulegają zmianie w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, tj. okresu za który Abonent dokonał płatności.
 3. Abonent po zakończeniu okresu rozliczeniowego ma możliwość przedłużenia świadczenia usług, zgodnie z aktualnym na dzień składania zamówienia cennikiem.
 4. Operator powiadomi poprzez email Abonenta co najmniej 7 dni przed końcem świadczenia usług o możliwości ich przedłużenia.
 5. Aktywacja usług z ich pełnymi parametrami następuje w momencie otrzymania przez Operatora należności wynikającej z zamówienia.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub problem w otrzymaniu należności wynikający ze strony osób trzecich - banku, poczty lub innego pośrednika.
 7. Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w wersji elektronicznej (PDF).
   

§4 Obowiązki i odpowiedzialność Abonenta

 1. Abonent ma obowiązek przestrzegania regulaminu wykupionej usługi.
 2. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania prawa polskiego oraz zasad korzystania z Internetu (netykiety).
 3. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zgromadzone na wykupionym serwerze wirutalnym. Tym samym Abonent odpowiada za treści znajdujące się na serwerze wirtualnym w przypadku udostępnienia go osobom trzecim.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszania świadczenia usług bez zwrotu należności gdy:

  - na serwerze wirtualnym umieszczone zostaną treści sprzeczne z prawem polskim lub międzynarodowym w tym treści o charakterze rasistowskim, faszystowskim lub wyzwalające agresję, nienawiść bądź też treści pornograficzne,
  - abonent będzie rozsyłał wiadomości o charakterze spamu tj. oferty handlowe lub reklamowe do nieznanych odbiorców (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. "o świadczeniu usług drogą elektroniczną"),
  - abonent działa na szkodę innych użytkowników Internetu,
  - abonent nie uregulował należności za świadczenie usług,
  - abonent uruchamia programy  transmitującyce obraz lub dźwięk w czasie rzeczywistym,
  - abonent regularnie narusza stabilność serwera fizycznego, w ramach którego korzysta z serwera wirtualnego, utrudniając tym samym innym Abonentom korzystanie z usług.
   

§5 Zobowiązania Operatora

 1. Operator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Abonenta przez cały okres widniejący na na fakturze VAT, potwierdzającej opłatę należności.
 2. Operator gwarantuje dostęp do kont w ciągu całej doby i wszystkich dni w roku, Operator zastrzega sobie prawo do chwilowych przerw w dostępie do kont przez Abonenta w przypadku konserwacji systemów lub serwerów oraz w przypadku zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych.
 3. Wszelkie przerwy w dostępie do kont wynikające z planowanych prac konserwacyjnych, aktualizacji systemów, migracji kont lub innych prac prowadzonych na serwerach Operatora będą publikowane na łamach strony: https://zapleczowo.pl
  Operator zobowiązuje się do podania terminu pracy i szacowanego czasu potrzebnego do ich zakończenia.
 4. Operator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Abonentowi możliwie najwyższą jakość usług oraz szybkie usuwanie ewentualnych usterek związanych z funkcjonowaniem kont użytkowników.
 5. W przypadku przerw w świadczeniu usług dłuższych niż 48h Operator zobowiązuje się wydłużyć okres ważności konta o 10 dni, za każde 24h przerwy licząc od początku przerwy w świadczeniu usługi.
 6. Operator zobowiązuje świadczyć wsparcie techniczne na rzecz Abonenta 24h/dobę poprzez adres mailowy:  wsparcie@zapleczowo.pl , z wyjątkiem pakietów hostingowych, które stanowią inaczej lub nie zawierają wsparcia technicznego. Operator zobowiązuje odpowiedzieć drogą elektroniczną na zgłoszenie usterki lub problemów przez Abonenta w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści zgromadzone na jego serwerach w ramach kont wirtualnych swoich Abonentów.
   

§6 Polityka prywatności

 1. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez Operatora w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Abonenta.
 2. Operator zapewnia ochronę wszelkich danych Abonentów i Użytkowników.
 3. Operator zastrzega sobie prawo udostępnienia danych Abonenta lub Użytkownika w tym jego logów w przypadku wystąpienia o nie przez upoważnione organy państwowe.
 4. Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji od Operatora, które dotyczą bezpośrednio konta użytkownika.
   

§7 Rozwiązanie umowy

 1. Umowa ulega rozwiązaniu po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w przypadku gdy Abonent nie dokonał przedłużenia ważności konta.
 2. Abonent może rozwiązać umowę za porozumieniem stron.
 3. Rozwiązanie umowy może nastąpić z 30 dniowym okresem wypowiedzenia
 4. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez okresy wypowiedzenia i zwrotu należności za niewykorzystany okres w przypadku, gdy Abonent nie stosuje się do zapisów regulaminu.
 5. Przedterminowe rozwiązanie umowy nie zobowiązuje Operatora do zwrotu należności za niewykorzystany okres.
 6. Operator usunie wszystkie dane Abonenta lub Użytkownika w ciągu 14 dni od daty rozwiązania umowy.
   

§8 Postanowienia końcowe 

 1. Pisemne reklamcje należy przesyłać na adres siedziby Operatora lub na adres email: wsparcie@zapleczowo.pl
 2. Reklamacje przesłane w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) rozpatrzone zostaną w terminie do 7 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Abonent zostanie powiadomiony odpowiedzią wysłaną za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail z którego otrzymał reklamację.
 3. Pisemna reklamacja Abonenta przesłana w formie listu doręczona pocztą na adres siedziby firmy lub złożona w siedzibie firmy Operatora rozpatrzona zostanie w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Abonent zostanie powiadomiony pisemną odpowiedzią wysłaną listem poleconym.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.